تبلیغات
✗כפֿتــرآטּـہ✗ - حال خندیدن
✗כפֿتــرآטּـہ✗

.

 نـــבارم ᓗـال خــنـــבیـבטּ 
  
 ᓅـهــمــیـבم ڪـہ بــاخـــت בارہ جــنــگــیـבטּ 
  
 مــیـבونـــم בارم ᓅـاز بـב مــیـבم 
  
 ولے خـــب یـہ سرے چیز تــازہ ᓅـهــمــیـבم

 

ܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨ

 

خودش مـــآرو Add کـــرد .. شـــروع به chat کـــرد ..

شوخـے بیـــش از Had کـــرد .. راجب مآ فـــکر Bad کـــرد ..

خودشم مـــارو Rad کـــرد .. حــــالا هــم رفـــت و مارو Rahat کـــرد …

 

ܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨܔܔܜܔܓܨ

 

 

خـَـنــدَم مــیــگـــره....

اونــایـــی کــه واســهِ تُــــو نــاز مــیــکـُـنَـــّن....

واســه پـَـَـریــدن بــآ مــا رازُ و نــیــاز مــیــکُــنَــّـن!!!



[ پنجشنبه 6 آذر 1393 ] [ 12:21 ق.ظ ] [ vida jr ] نظرات



JiRaS tHeMe